Tuỳ chỉnh thông tin của bạn

Để bạn nhận được kiến thức phù hợp nhất với tuần thai, hãy tuỳ chỉnh thông tin của mình.

Khi bạn đã tham gia Đậu Care, bạn đã nhận được những kiến thức chăm sóc Mẹ Bầu ngẫu nhiên. Nhưng nếu bạn muốn nhận được kiến thức phù hợp với giai đoạn của mình, bạn có thể tuỳ chỉnh. Đây là cách thực hiện:

Tuỳ chỉnh thông tin của bạn

1. Chọn nút Tuỳ chỉnh

2. Nhập thông tin của bạn

3. Chọn nút Cập nhật để hoàn thành


Bạn cũng tìm được nút Tuỳ chỉnh tại Menu cố định.