Chọn chăm sóc theo tuần thai

Chọn chăm sóc theo tuần thai

Tuần thai càng chính xác thì bạn càng được chăm sóc hàng ngày tốt hơn.

Sau khi đã Bắt đầu sử dụng Đậu Care

Chọn chăm sóc theo tuần thai
Chọn chăm sóc theo tuần thai
1. Nhấn vào nút Tuỳ chỉnh
2. Chọn tuần thai hiện tại của bạn
     Chọn Tuần từ 1 đến 40
     Chọn Ngày từ 1 đến 7
3. Nhấn vào nút Cập nhật để bắt đầu chăm sóc theo tuần thai

Chăm sóc theo tuần thai tự động

Bạn chỉ cần chọn tuần thai 1 lần đầu tiên. Sau đó, tuần thai của bạn sẽ được cập nhật tự động mỗi ngày.
Bạn có thể chọn lại tuần thai bất cứ lúc nào.