Bật/Tắt tin nhắn và thông báo

Bật/Tắt tin nhắn và thông báo

Bật tin nhắn và thông báo để bạn được chăm sóc hàng ngày và Tắt bất cứ khi nào bạn muốn.

Sau khi đã Bắt đầu sử dụng Đậu Care

Bật/Tắt tin nhắn và thông báo
Bật/Tắt tin nhắn và thông báo
1. Nhấn vào nút Tuỳ chỉnh
2. Tuỳ chỉnh Tin nhắn và thông báo của bạn
     Chọn Bật để nhận tin nhắn và thông báo vào thời điểm này mỗi ngày
     Chọn Tắt để không nhận tin nhắn và thông báo nữa
3. Nhấn vào nút Cập nhật để áp dụng tuỳ chỉnh của bạn

Tuỳ chỉnh theo ý bạn bất cứ lúc nào

Bạn có thể tuỳ chỉnh Bật/Tắt tin nhắn và thông báo bất cứ lúc nào. Nếu bạn đã Tắt, bạn vẫn có thể chọn Bật bất cứ lúc nào bạn muốn.